PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
XIII sesja Rady Miasta Helu
Wtorek, 10-12-2019 Opublikował/a: Mirela Figurska Liczba wyświetleń: 48
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Hel, 09.12.2018 r.  

ZAWIADOMIENIE

          Informuję, że 18 grudnia 2019 r. (środa) zwołuję XIII sesję Rady Miasta Helu,
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.

5. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach i między sesjami.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

7. Wnioski i informacje.

8. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a)   projekt uchwały nr 75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu;

b)   projekt uchwały nr 76/2019 w sprawie budżetu miasta Helu na 2020 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miasta;

- odczytanie stanowiska burmistrza Helu w sprawie opinii komisji stałych Rady Miasta Helu;

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu;

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

c)   projekt uchwały nr 77/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku,

d)  projekt uchwały 78/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu w 2020 roku,

e)  projekt uchwały 79/2019 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
w 2020 roku,

f)  projekt uchwały nr 80/2019 w sprawie miesięcznego ryczałtu dla dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Helu,

g)  projekt uchwały nr 81/2019 w sprawie ustalenia diet dla radnych Miasta Helu
oraz zasad ich wypłacania,

h)  projekt uchwały nr 82/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

i)  projekt uchwały nr 83/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

j)  projekt uchwały nr 84/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

k)  projekt uchwały nr 85/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel,

l)  projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Helu
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

m)   projekt uchwały nr 87/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

11.  Wnioski i informacje:

a) przedłożenie rocznego planu pracy w 2020 roku Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Helu;

b) przedłożenie rocznego planu pracy w 2020 roku Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu;

12.  Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

13.  Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

                                                                                        Przewodniczący rady

                                                                                           /-/ Marek Chroń

materiały na sesję - http://bip.hel.eu/dokumenty/11406

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6