PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke - zadania i kompetencje
Środa, 25-11-2015 Opublikował/a: Marek Dykta Liczba wyświetleń: 3300
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika

Kompetencje:

 • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta Helu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  
 • Burmistrz kieruje Urzędem Miasta Helu przy pomocy swojego zastępcy, sekretarza miasta oraz skarbnika miasta.  
 • Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki burmistrza.
 • Uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
 • Nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,  
 • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta.

Do zadań Burmistrza Helu należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,  
 • wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,  
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 • wykonywanie uchwał Rady Miasta,  
 • przedkładanie na sesje Rady Miasta sprawozdań z wykonania uchwał,
 • przedkładanie na sesje Rady Miasta sprawozdań ze swojej działalności,  
 • reprezentowanie miasta i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miasta,  
 • wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami rady miasta.

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

1) z-ca burmistrza,
2) sekretarz miasta,
3) skarbnik miasta,
4) kierownik USC,
5) pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Straż Miejska w Helu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6