PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Regulamin Miejskiej Sali Gimnastycznej
Niedziela, 10-07-2016 Opublikował/a: Norbert Górski Liczba wyświetleń: 728
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz sięREGULAMIN


MIEJSKIEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HELU

 

 1. Sala gimnastyczna w Helu jest administrowana przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3, zwanego dalej ZZOM.
 2. W dniach prowadzenia zajęć szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  w Helu w godz. od 8.00 do 14.55 sala gimnastyczna nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 3. Korzystanie z sali gimnastycznej odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu
  o harmonogram przeprowadzenia zajęć sportowych.
 4. Warunkiem korzystania z sali jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty.
 5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z zajęć w sali gimnastycznej po uprzednim podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych stosownego oświadczenia
  (załącznik nr 1).
 6. Korzystający z sali gimnastycznej ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Z sali korzystać mogą:
  • grupy zorganizowane nie przekraczające 30 osób,
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, opiekun lub trenera,
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  • osoby fizyczne,
  • dzieci do lat 7 pod opieką osób pełnoletnich,
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 8. Z zajęć organizowanych w sali nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi,
  • nie posiadających odpowiedniego stroju sportowego,
 9. Zabrania się wchodzenia na salę osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających.
 10. Zabrania się wprowadzania do sali gimnastycznej rowerów, jazdy na rolkach, deskorolkach itp.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z sali jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego,
   nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, rys itp.),
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sali,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie sali, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
  • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 12. Przebywającym na terenie sali nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu nie sportowego,
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  • biegać po korytarzu, stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych
   na utratę zdrowia lub kalectwo.
 13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
  z sali gimnastycznej.
 14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali powinny odbywać się pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera), wejście grupy na salę powinno odbywać się za jego zgodą.
 15. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach 
  i pomieszczeniach sanitarnych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć 
  i odpowiada za ich właściwy stan po każdych zajęciach.
 16. Za wszelkie szkody odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 17. Kierownik ZZOM, obsługa sali i Koordynator ds. sportu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z sali.
 18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane
  do depozytu, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub opiekunowi i bezwzględnie obsłudze obiektu.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 21. Kierownik ZZOM, obsługa sali i Koordynator ds. sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 22. Kierownik ZZOM sali zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania sali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu w okresie ferii zimowych oraz w sezonie letnim.
 23. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika ZZOM sali lub
  do Koordynatora ds. sportu.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lipca 2016 roku. 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Bez-tytułu-—-3.gif
Wybory_Samorzadowe_2018.jpg
11909797_1155666237781477_199080145_n.jpg
wif nowei.png
Informacja Turystyczna_baner_300x60 px.jpg
Banner_do_internetu_Newsletter.jpg
epuap.gif
zadaj_pytanie_s.jpg
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6